Payment methods in Vietnam and at The Extra Mile

Summary:  This article is valid for payments from personal accounts only. For B2B payments, consult with us directly.  1. Vietnamese Banking Regulations Information  Vietnam applies very strict regulations and restrictions to financial transactions that make non-conventional payment methods difficult or even impossible. Local bank transfers in the national network and cash are the 2 only … Read more

Quy định mới về đăng ký xe từ 15/8/2023

Từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, một luật mới đã được áp dụng yêu cầu việc chuyển nhượng chính thức quyền sở hữu pháp lý khi mua bán xe máy đã qua sử dụng. Một sự hoảng loạn chung đã nổi lên từ tin tức này trong cả cộng đồng người nước ngoài và … Read more

How does paperwork transfer work with second-hand bikes in Vietnam?

1. First considerations: Licence plates for locals and foreigners in Vietnam Among the different types of licence plates in Vietnam, we must differentiate the ones for locals and for foreigners. These are the main differences: For Locals For foreigners (NN licence plate) Expiry None. Based on the owner’s visa expiration. Renewal None needed. The renewal … Read more

The so feared August 15th law!

Since August 15th 2023, a new law was introduced requiring a proper transfer of legal ownership when selling and buying a second-hand motorbike. A general panic has surged from this news among both the expat and the local community. However, this is not as new and recent as most people think. Let us explain to … Read more

What driving licenses are valid to drive in Vietnam?

This is a common and frequently discussed topic among the expat community in Vietnam. There is the general confusion and misinformation about valid licences for Vietnam. Rather than going through the different licences, we will talk about the differences between the actual rules and reality. Rules: They are written regulations set by laws and decrees. … Read more

Bằng lái nào được coi là hợp lệ để lái xe ở Việt Nam?

Đây là một chủ đề phổ biến và thường được thảo luận trong cộng đồng người nước ngoài sống tại Việt Nam. Có sự nhầm lẫn và thông tin sai lệch về bằng lái hợp lệ cho Việt Nam. Thay vì đi qua các loại bằng lái khác nhau, chúng ta sẽ nói về sự … Read more